Przeskocz do treści

Typy charaktery- zuje najczęściej określony wygląd, a ich : zespoły tworzą odrębną fizjonomię krajobrazową całości. W stosunku do ruchliwych zwierząt, czynnik wody glebowej nie odgrywa oczywiście takiej zasadniczej roli jak w odniesieniu do przytwierdzonych do pod- łoża roślin, odżywiających się ponadto roztworami wodnymi soli pokarmowych pobieranymi z gleby; nie wpływa na ukształtowanie się typu ekologicznego w takim stopniu jak na roślinność, ale także jest ważny, pierwszorzędnej doniosłości, działając. pośred- nio przez florę i bezpośrednio na tę część fauny, którą tworzą organizmy wodne hydrofile i hygrofile. Woda przesącza się -do gleby z opadów atmosfe- rycznych na zasadzie prawa ciążenia, dzięki właści- wościom higroskopijnym gleby, a także w następstwie podejścia od dołu wody gruntowej. Zasadniczo na zwierzęta największy wpływ wywiera woda grawita- cyjna i kapilarna. Pierwsza powoduje często niszczące działanie głównie na owady w okresie zimowania i rozwoju larwalnego. Na tej podstawie stosuje się niekiedy w rolnictwie system sterylizacji gleb przez ich zatapianie. Obfite deszcze jesienne i kapryśne zimy, nie tyle mroźne, ile z częstymi odwilżami i opa- dami, sieją prawdziwe spustoszenie w świecie owadów gleby. Większość ich ginie wtedy na skutek zadu- szenia się lub stoczenia przez grzyby pasoźytne. Zalegają wtedy wśród liści i ściółki prawdziwe ich cmentarzyska. Woda kapilarna mniej lub więcej zwią- zana z glebą przeciwnie jest czynnikiem korzystnym dla większości mieszkańców Ziemi, nie naraża ich na "powódź", gwarantuje za to niezbędną do życia wil- gotność, a dla wodnej mikrofauny glebowej (wrotki. niesporczaki, pierwotniaki) - środowisko życia. Ważną także rolę odgrywa zawartość powietrza w glebie, jej aeracja. Czynnik ten może jednak wpły- wać na zwierzęta przeciwnie niż wilgotność, interfe- rując z wodą. Bowiem gdy większość zwierząt gleby trzyma się warstw powierzchniowych, gdzie znajduje korzystniejsze warunki oddychania, wysychająca od powierzchni gleba zmusza je niejednokrotnie do po- suwania się w głąb za niezbędną wilgocią, co znów stwarza im trudne warunki oddychania. [hasła pokrewne: , , ]