Przeskocz do treści

W ogólnej gospodarce przyrody, czyli w życiu ze- społowym, pasożyty odgrywają dużą rolę jako regu- latorzy liczebności żywicieli, kiedy te, nie znajdując hamulca ze strony innych czynników, nadmiernie się rozradzają, zaś wobec pasożytów najczęściej stają się bezradne. Pasożyty mają wtedy nadmiar pokarmu, w postaci żywicieli, czyli wyjątkowo ułatwione wa- runki odżywcze, tym bardziej się mnożą, ponieważ mają przemianę materii nastawioną z reguły na dużą rozrodczość. W tym sensie zespół żywiciel-pasożyt w normalnych warunkach zrównoważony, w odchylo- nych od normy ilościowo reguluje się przez pasożyta, który w takich razach może spowodować nawet za- gładę całego gatunku, całej populacji. Istnieją hipotezy paleontologiczne, że wymieranie pewnych grup zwie- rzęcych (np. koni w Ameryce Północnej), w warun- kach korzystnych środowiska fizycznego, mogło być wywołane przez masowe epidemie pasożytnicze. Podobnie jak w innych zjawiskach odnoszących się do gospodarki przyrody, zjawisko pasożytnictwa w swej genezie można uważać jako następstwo wielkiej przystosowawczości życia, które w danym przypadku wytworzyło takie jego formy, wobec których pewne inne (żywiciele), atakowane przez pasożyty, okazują się w zasadzie bezbronne. Konkurencja między gatunkami Kiedy gatunki zajmują podobne stanowiska w życiu zespołowym, odżywiają się na przykład jednakowym lub zbliżonym pokarmem, czyli rywalizują ze sobą w walce życiowej, wówczas ten, który posiada taką czy inną przewagę nad konkurentem (silniejszy, od- porniejszy na klimat, o intensywniejszym rozrodzie. itp.) "spycha" rywala, któremu najczęściej nie pozo- staje nic innego jak usunięcie się w inne siedlisko, o ile to może uczynić. Jest to prawo życia, rozpycha- nia się silniejszego w przyrodzie. Zaś usuwanie się gatunków pokonanych, nie wytrzymujących konku- rencji, przenoszenie się w inne, zazwyczaj bardziej ustronne siedliska, jest jednym z przejawów obrony ich życia. Mobilizuje wtedy gatunek słabszy nieraz wszystkie swoje możliwości, dostosowując się aktywnie względnie biernie, selekcyjnie do nowych warunków siedliskowych. [podobne: , , ]