Przeskocz do treści

Z piaskiem związane jest u nas, życie licznych pa- jąków, owadów i ich larw, u których z pewnością niemniej ciekawe można znaleźć przystosowania. Zna- my powszechnie lejki, na dnie których zagrzebane w piasku larwy mrówkolwów czatują na przechodzące w pobliżu mrówki. Tak samo larwy trzyszczy (Cicin- deHa) trzymają się przeważnie gleb piaszczystych, prowadząc życie drapieżne podobnie jak larwy mrów- kolwów. PędraJd wielkiego w białe plamy nakrapia- nego chrząszcza wałkarza lipczyka (PolophyHa fuZlo) podgryzają korzenie tylko roślin piaskowych. Trzeci typ podłoża, g l i n ,a albo less, wyróżnia się bardzo drobną ziarnistością i spoistością, utrudniającą wprawdzie rycie, ale za to gwarantującą trwałość wykopanym norom. Toteż osy i pszczoły samotne często budują gniazda w pionowych ściankach gli- niastych. Z ptaków osiedlają się w podobnych tere- nach żołny, zimorodki, jaskółki brzegówki, nieraz koloniami całymi dziurawiąc brzegi jarów i rzek. Z fizyczną strukturą gleby, z czarnoziemem w szcze- gólności, łączy się także niezwykła obfitość gryzoni (l życiu podziemnym gdzie znajdują nie tylko obfity pokarm roślinny, ale także nadającą się do budowy nor glebę spoistą. Skład chemiczny podłoża Prawie bez znaczenia w stosunku do zwierząt mor- skich, skład chemiczny podłoża na lądzie odgrywa rolę pierwszorzędnej wagi, oczywiście w odniesieniu do gatunków związanych życiem z glebą. Na zimnym granitowym podłożu fauna jest na ogół biedna, podczas gdy roi się od niej na ciepłych w a p i e n n y c h grun- tach. Zwłaszcza ślimaki masowo tu występują Helix obvia na przykład jest gatunkiem przewodnim dla gleb wapiennych typu rędzin. Wapień konieczny śli- makom do budowy skorup czerpią nie tylko poprzez rośliny, którymi się żywią, ale bezpośrednio. [przypisy: , , ]