Przeskocz do treści

Typy odżywcze zwierząt W przeciwieństwie do roślinności zielonej i samo- żywnych bakterii zdolnych wytwarzać syntetycznie materię żywą ze związków nieorganicznych, zwie- rzęta nie posiadają tej zdolności, uzależnione są bez- pośrednio, względnie pośrednio, od roślinności samo- żywnej, której kosztem mogą przerabiać związki organiczne w swe własne ciało. Są więc, podobnie jak pośród roślin grzyby, organizmami cudzożywnymi (heterotroficznymi). Można je także nazwać konsumen- tami, zaś rośliimość zielona i samożywne bakterie są prawdziwymi, pierwotnymi producentami żywej materii. Na tym polega zasadnicza zależność zwierząt od zielonego świata roślin i niewystarczalność od- żywcza zespołów zwierzęcych .oddzielnie rozpatrywa- nych. Jak to przedstawia się pod względem energe- tycznym o tym daje wyobrażenie ogólny rysunek. Pełny cykl życia obejmuje jeszcze trzecią kategorię organizmów, mianowicie reducentów, w postaci więk- szości bakterii, rozkładających martwe organizmy i produkty metabolizmu na związki nieorganiczne służące samożywnej roślinności jako ponowne źródło pokarmu, wiecznie odradzającego się życia. Interesują nas przede wszystkim zwierzęta. Bez- pośrednio od roślin uzależnione są formy roś l i n 0- żer h e, pośrednio m i ę s o żer n e, odżywiające się innymi zwierzętami. Są to dwa główne typy ekolo- giczne ze względu na jakość pokarmu. Przejściową grupę między tymi krańcami two- rzą zwierzęta konsumujące pokarm zarówno roślinny jak zwierzęcy, a więc w s z y s t k o żer n e (omrri- vora). Wyróżnić także na- Przykład roślinożernego ptaka: szczy- gieł odżywiający się nasionami os- tu, które równocześnie rozsiewa. Według Sokołowskiego. leży liczne grupy zwierząt nazywanych "czyścicie- lami" przyrody albo roztoczami, odżywiającymi się martwym pokarmem, znajdującym się w mniej lub więcej daleko posuniętym stanie rozkładu lub butwie- nia. Jeżeli taki pokarm jest pochodzenia roślinnego, mówimy o czyścicielach s a p r o f a g a c h, jeżeli składa się z trupów zwierzęcych, odżywiające się nimi zwie- rzęta nazywamy t r u p o j a d a m i (necrophaga), do których zbliżoną grupę biologiczną tworzą formy odżywiające się wyłącznie o d c h o d a m i z w i e r z ę- c y m i (coprophaga). [więcej w: , , ]