Przeskocz do treści

Jako przykład przymusowego pokarmu mogą służyć te wilki i lisy, O których wspomina Antipa, które w okresie wylewów dolnego Dunaju w rejonie Do- brudży objadają pączki i liście drzew wierzbowych, . na które się schroniły, ratując życie przed powodzią. Znamy liczne przykłady zmiany pożywienia z wie- kiem, co najczęściej wiąże się z innym życiem młodo- cianym względnie larwalnym mz form dorosłych. Kijanki żab np. odżywiają się przeważnie pokarmem roślinnym podczas gdy formy dorosłe prawie wyłącznie bezkręgowcami a więc pokarmem mięsnym. Licznych pod tym względem przykładów dostarczają owady pa- sożytne, gąsienniczniki spośród błonkówek i rączyce spo- śród muchówek. Ich larwy rozwijają się w ciele owadów, podczas gdy formy dorosłe spijają nektar lub zbierają pyłek. Larwa muchówki Eristalis tenax rozwija się w cuchnącej gnojówce - dorosła forma żyje na kwiatach. Znamy także s e z o n o w ą z m i a n ę p o kar m u u niektórych naszych ptaków śpiewających, np. zięby, czyżyka, wróbla itp., które z odżywiania się wiosną i latem owadami,' karmienia nimi potomstwa, pod jesień, w miarę zmniejszania się liczby owadów a przy- bywania nasion i owoców, przechodzą stopniowo na pokarm roślinny. Takie przejście jest ściśle uwarun-- kowane przez czynniki ekologiczne i - stanowi ładny przykład sezonowego przystosowania się ptaków do zmiany pokarmu, pośrednio wywołanej przez klimat. Odchody zwierząt - czynnikiem ekologicznym Pokarm pobrany przez zwierzęta zużyty w znacz- nej części na utratę ciepła, aktywność i odbudowę organizmu, w swych niestrawionych i nie zresorbo- wanych przez jelita resztkach. uzupełniony obumarły- mi komórkami nabłonka oraz bakteriami, wydalany jest na zewnątrz w postaci odchodów, którym słów kilka należy poświęcić z ekologicznego punktu wi- dzenia. [patrz też: , , ]