Przeskocz do treści

Ogromna zależność• zwierząt od roślin na lądach wynika z urozmaiconego i ważnego wpływu jaki wywiera flora na świat zwierzęcy poprzez siedlisko, miejsce rozrodu, a przede wszystkim przez pokarm bezpośrednio i pośrednio - wpływu raczej większego niż w przeciwnym kierunku - zwierząt na rośliny (C02, sole N, rozsiewanie roślin, udział owadów w zapylaniu kwiatów i in.). Chemiczna "niewystarczalność" zwierzęcej prze- miany materii pod względem odżywczym stworzyła potrzebę jak najściślejszej zależności od roślin - symbiozy obu światów, z wyznaczeniem jednak ro- ślinie ważnego stanowiska; wiążącego warunki odży- wiania zwierzęcia z abiotyczną przyrodą globu i ener- gią kosmiczną. Oczywiście zróżnicowanie świata żywego na rośliny i uzależnione od nich pokarmem zwierzęta, które jednocześnie wieloma przejawami życia uzależniły od siebie także i rośliny, jest dowodem całości i jedności świata żywego, zróżnicowanie którego powstało z na- rastających w biegu ewolucji sprzeczności. Walka o pokarm Zasadniczą potrzebą życiową zwierzęcia jest znale- zienie odpowiedniego pokarmu. Odżywianie się jest głównym "zajęciem", podstawową funkcją zwierzęcia, zabezpieczającą życie osobnika, kształtującą gatunek, sprzyjającą ewolucji grup całych, wiążącą organizm z innymi w życie zespołowe uzależnionych od siebie odżywczo różnych organizmów. Potrzeba pokarmu zabezpieczającego ciągłość prze- miany materii osobnika wypływa z dwojakich wzglę- dów, budulcowych i paliwowych. Każde zwie:r;zę przy- chodzi na świat w postaci małej komórki, z której przez rozwoJ indywidualny wyrasta w organizm do- rosły. Powiększa wagę i objętość kosztem wprowa- dzonych do wnętrza i przyswojonych substancji odżywczych, które tym samym odgrywają rolę b u- d u l c a jego ciała. Z drugiej strony nawet w okresie pewnej równowagi biologicznej, jaka cechuje dojrzały stan, zwierzę nieustannie potrzebuje pokarmu dla restytucji strat spowodowanych aktywnością oraz w ogóle każdym przejawem życiowym. Jest to druga rola pokarmu, p a l i w o w a, która wespół z pierwszą, nie zawsze łatwą do oddzielenia, staje się jednym z zasadniczych warunków życia osobnika i populacji w różnych środcwiskach. [hasła pokrewne: , , ]