Przeskocz do treści

Wyjątek od zasady posuwania się przodem przy ryciu jest bezogonowy miły nasz płaz huczek (Peio- bates fuscus); zagrzebuje się szybko w ziemię tyłem z pomocą bardzo mocnych kończyn,' których stopy zaopatrzone' w silne modzele z łatwością rozpychają 'nawet zwarty grunt. Prowadzi życie nocne, co tłu- maczy potrzebę ukrycia się na dzień - z podziemnym życiem ryjącym zmienił przednie nogi w świetny aparat, silnie rozpychający na boki ziemię. Głowę i przednią część tułowia ma potężną, pokrytą bardzo twardym pancerzem chitynowym. Uległy zmia- nom także skrzydła, końcami znacznie wyciągnięte ku tyłowi. Ciało wydłużyło się znacznie itp. Słowem kształt owada i jego budowa zmieniły się przystoso- wawczo do sposobu życia, jaki prowadzi. Typ ekologiczny ssaka ryjącego w ziemi: kret. Kret jest uosobieniem ssaka ryjącego, poruszają- cego się :i pomocą szuflowatych kończyn przednich, podobnie jak u turkucia świetnie na boki odrzucają- cych ziemię, a nadto pomagającego sobie w tej funkcji silną muskulaturą głowy i W ogóle przedniej części ciała. W łączności z organami bezpośrednio pracują- cymi przy lokomocji podziemnej, zmieniła się cała organizacja i pokrój zwierzęcia, nie wyłączając orga- nów wzrokowych, uwstecznionych do minimum, w za- sadzie zbędnych. '" Typ" kreta - ssaka przystosowanego do rycia pod ziemią, rozsiedlony jest dziś na półkuli północnej wszystkich trzech kontynentów: Europy, Azji, Ame- ryki Północnej, gdzie też niewątpliwie powstał i zróż- nicował się na szereg gatunków i ras lokalnych. Ale w innych miejscach globu wytworzyły się także formy podobne, w podobnych żyjące warunkach, choć z "ma- teriału" już innego. Więc zielonawe złotokrety połu- dniowoafrykańskie (Chrysochloris), podobnie jak i na- sze krety należące do rzędu owadożernych, zbliżone do nich także kształtem ciała i sposobem życia, należą już do innej rodziny. Jeszcze odleglejszy co do po- chodzenia jest kret workowaty (Notoryctes typhlos), torbacz maleńki płowo ubarwiony, zamieszkujący środkowe rejony piaszczystych pustyń australijskich. [patrz też: , , ]